پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

داود قربانی (1390). بررسی و شناسایی عوامل اساسی موفقیت بانکداری اینترنتی در ایران: دیدگاه مشتریان بانک ملت. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده ی مدیریت دانشگاه تهران.
استاد راهنما: آقای دکتر امیر مانیان.
استاد مشاور: آقای دکتر محمد رضا مهرگان.
استاد داور: آقای دکتر علی رضا حسن زاده.

چند نما از پایان نامه

واژگان کليدي

بانکداری اینترنتی، عوامل اساسی موفقیت، دیدگاه مشتریان، نسل Y، تحلیل عاملی اکتشافی، پس‌آزمون بن‌فرونی
Internet Banking, Critical Success Factor (CSF), Customer’s perspective, Gen Y, Expletory Factor Analysis (EFA), Bonferroni post hoc test

چکیده

هدف این پایان‌نامه بررسی و شناسایی عوامل اساسی موفقیت بانکداری اینترنتی از دیدگاه مشتریان است. از این رو، نخست به بررسی پیشینه‌ی پژوهش در بخش‌های سیستم‌های اطلاعاتی، تجارت الکترونیک، بانکداری و بانکداری اینترنتی پرداخته و متغیرهای مؤثر در بانکداری اینترنتی را از دیدگاه مشتریان به‌دست ‌می‌آورد؛ سپس آن‌ها را با توجه به نظر متخصصان فناوری اطلاعات و کارشناسان بانکداری الکترونیک پالایش می‌کند. همچنین، پرسشنامه پیش از ارایه به بانک به تایید پنج تن از خبرگان دانشگاهی می‌رسد.
با تجزیه و تحلیل 1018 پرسشنامه که به‌دست مشتریان خدمات بانکداری اینترنتی بانک ملّت پر شده و بهره‌گیری از متدولوژی «عوامل اساسی موفقیت» و روش «تحلیل عاملی اکتشافی»، هفت عامل اساسی به عنوان عوامل اساسی موفقیت بانکداری اینترنتی در ایران و از دیدگاه مشتریان استخراج می‌شوند که آزمون T اهمیت عوامل «اعتماد و خط‌مشی»، «خدمات»، «دسترسی» و «ویژگی‌ فردی» را زیاد و اهمیت عوامل «محیط کاربری»، «تعامل» و «هزینه و ریسک» را نسبتا زیاد ارزیابی می‌کند.
همچنین برای بررسی چگونگی اولویت آن‌ها از مقایسه‌ی زوجی با استفاده از پَس‌آزمون بُن‌فِرونی بهره گرفته می‌شود؛ عوامل این پژوهش به ترتیب اولویت عبارتند از: 1. ویژگی‌ فردی، 2. خدمات، 3. اعتماد و خط‌مشی، 4. دسترسی، 5. محیط کاربری، و 6. «تعامل» و «هزینه و ریسک»؛ به بیان دیگر، دو عامل «تعامل» و «هزینه و ریسک» هم‌رتبه (و یا دارای اولویت یکسان) ارزیابی شده‌اند.
در مقایسه بین دو جنس، اختلاف دو گروه تنها از دید عامل «هزینه و ریسک» معنادار است و این عامل برای زنان بیشتر از مردان اهمیت دارد. همچنین، در مقایسه بین دو گروه سنی زیر 30 سال (نسل Y) و بالای 30 سال، در هیچ یک از عامل‌ها، اختلاف معناداری بین دو گروه وجود ندارد.

دریافت بخش هایی از پایان نامه

(لینک ها مستقیم اند.)

از استفاده از بخش های بالا برای امور آکادمیک، آموزشی و غیر تجاری، و با اشاره به منبع، استقبال می‌کنم.

بالا