پروژه ی پایانی دوره ی لیسانس مدیریت صنعتی

داود قربانی (1386). اجرای سیستم کنترل آماری فرآیند (SPC) بر روی کلید دنده عقب پژو در شرکت ایمن تک پیشرو. پروژه ی پایانی دوره ی لیسانس مدیریت صنعتی، دانشکده ی مدیریت دانشگاه تهران.
راهنما: آقای دکتر محمد رضا مهرگان.

گزارش نهایی این پروژه به صورت ترکیبی از گزارش متنی + Multimedia CD ارائه شده است.

چند نما از گزارش

دانلود پروژه SPC

شما پیش ار دانلود، اخلاقا (به هر آیینی که از آن پیروی می کنید) تعهد می‌دهید که از این پروژه فقط برای امور آکادمیک، آموزشی و غیر تجاری استفاده می‌کنید. همچنین تعهد می‌دهید که از ارایه تمام یا بخشی از این پروژه به نام خود و یا دیگران، به هر عنوان خودداری کرده و منبع (نام پدیدآورنده) را به صورت علمی در اثر خود می‌آورید.

لیست فایل ها و لینک دانلود...
دانلود فایل PDF پروژه دانلود video ها کیفیت: VCD Rip، فرمت MP4، روی هم 143 مگابایت
(هر ویدیو را به شکل جداگانه می توانید از Dropbox تماشا/دانلود کنید؛ شماره ویدیو = شماره صفحه ای که در پروژه به آن اشاره شده)

04: مدیر عامل
05: واحد آزمایشگاه و کالیبراسیون
08: واحد ماشین کاری
09a: واحد پرسکاری
09b: واحد تزریق
09c: خط مونتاژ کلید دنده عقب پژو (بخش یکم)
09d: خط مونتاژ کلید دنده عقب پژو (بخش دوم)
24: کولیس زدن
25: گِیج برو - نرو
26: گِیج on/off
37: پِلیسه زدایی
43: چرایی و چگونگی اقدام اصلاحی

از استفاده از بخش های بالا برای امور آکادمیک، آموزشی و غیر تجاری، و با اشاره به منبع، استقبال می‌کنم.

بالا