به تارنمای داود قربانی خوش آمدید.

...

Davood Qorbani داود قربانی Davood Qorbani داود قربانی Davood Qorbani داود قربانی Davood Qorbani
دانشکده ی مدیریت، دانشگاه تهران، ایران - 1390